Skip to content

Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal gemeenteleden die extra taken op zich hebben genomen. Het bestuur behartigt de geestelijke, financiële en sociale zaken van de gehele gemeente en is eerste aanspreekpunt voor zaken die binnen de gemeente spelen. Als bestuur komen deze gemeenteleden maandelijks bijeen onder wisselend voorzitterschap om de gang van zaken binnen de gemeente te bespreken. De agenda van deze vergadering is beschikbaar voor de gemeenteleden.De bestuursleden fungeren eveneens als oudsten binnen de gemeente.
Via mededelingen worden gemeenteleden geïnformeerd over hetgeen tijdens de bestuursvergaderingen wordt besproken.

Tenminste éénmaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats waarin de geestelijke en financiële koers van de gemeente met elkaar wordt afgestemd.

Gemeentevergadering

Het hoogste orgaan binnen de gemeente is de gemeentevergadering. Iedere bezoeker van de gemeente die aangeeft lid te willen worden is welkom. Het lid wordt dan welkom geheten in de gemeente en krijgt hiermee het recht om zijn stem te laten horen en gelden op de gemeentevergadering. Actieve deelname van leden binnen de gemeente wordt uiteraard op prijs gesteld.

Financiën

De inkomsten van de gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen en collectes tijdens de diensten. De bijdragen worden besteed aan het functioneren van de gemeente en aan diverse zendingsprojecten. De penningmeester is verantwoordelijk voor het administreren van de inkomsten en uitgaven. Jaarlijks wordt de administratie gecontroleerd door een door de gemeentevergadering benoemde kascommissie. Tijdens de gemeentevergadering wordt décharge verleend aan de penningmeester