Skip to content

ANBI gegevens

De Volle-Evangelie Gemeente Leidschendam en omstreken (kortweg ‘Gemeente’) is een onafhankelijke christelijke geloofsgemeenschap, juridisch geregistreerd als kerkgenootschap.
De Gemeente beschikt over de ANBI status,
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan de Gemeente kunnen daarom, onder voorwaarden, worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast geldt dat geen schenk- of erfbelasting behoeft te worden betaald.

Algemene gegevens:

Naam:Volle-Evangeliegemeente Leidschendam en omgeving
RSIN: 8034.94.737
KvK nr.:27373645
Bankrekening:NL 68 INGB 0003 7906 23
Website:www.vegl.nl
E-mail:vegl@xs4all.nl

Beloningsbeleid

De Gemeente heeft niemand in dienst, Het uitvoeren van werkzaamheden ­­­­door de leden van de Gemeente ten behoeve van de Gemeente gebeurt geheel op vrijwillige basis en wordt niet betaald.

Opdracht

Deze opdracht is gedefinieerd in het kerkelijk-juridisch statuut van de Gemeente, vastgesteld in de Gemeentevergadering van 18 mei 2016.

Staande in de christelijke traditie:

 • Vormt de Gemeente een geloofsgemeenschap van mensen die gemeenschappelijk belijden dat er geen ander fundament is dan Jezus Christus, die verwijst naar zijn Vader, de oorsprong, doel en zin van het leven,
 • Ziet de Gemeente als haar opdracht de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en het meewerken aan de realisatie van Zijn Koninkrijk door de werking en de gaven van de Heilige Geest, zoals dit is geopenbaard in de bijbel, welke aanvaard wordt als het woord van God.
 • Wil de Gemeente dienstbaar zijn in deze wereld.

De Gemeente tracht, al dan niet in interkerkelijk verband, aan deze opdracht te voldoen door:

 • Het houden van godsdienstoefeningen
 • De bediening van de doop door onderdompeling aan gelovigen
 • Het geven van geloofsonderricht
 • Het houden van samenkomsten voor leden van de Gemeente en belangstellenden
 • Het verlenen van pastorale en diaconale zorg
 • Het ondersteunen van geloof, onder meer door voorbede en handoplegging
 • Het verrichten van verschillende vormen van evangelisatie
 • Verkoop zonder winstoogmerk van bijbelse lectuur en dergelijke
 • Dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en organisaties die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen
 • Het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen
 • Andere daartoe dienende activiteiten

Hoofdlijnen Actueel Beleidsplan 2023

Huidige situatie

 • De Gemeente houdt iedere zondag een samenkomst in het schoolgebouw aan de Haar 200a in Leidschendam. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor zowel gelovigen als ongelovigen.  Daarnaast zijn er diverse Huiskringen die 3 maal per maand samenkomen en wordt een maandelijkse bidstond gehouden.  Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeenteleden en andere gelovigen. Tijdens deze bijeenkomsten is gelegenheid voor lofprijzing, voor gebed en voorbede, voor persoonlijke getuigenissen en voor onderricht. Tevens is er tijdens deze bijeenkomsten gelegenheid voor uitingen van de Heilige Geest, zoals aangeduid in de bijbel in 1 Korintiërs 12.
 • Daarnaast organiseert de Gemeente cursussen voor mensen die op zoek zijn naar God, de Pijlercursussen 1 en 2 en kan de Fundamentcursus worden aangeboden.
 • Voor het dopen van gelovigen maakt de Gemeente gebruik van het plaatselijke zwembad.
 • De Gemeente streeft naar geestelijke en, daaraan ondergeschikt, natuurlijke ontplooiing van haar leden; zij worden aangemoedigd om een bijdrage te leveren, door het leiden van diensten of huiskringen of andere taken.
 • De verhoudingen tussen de leden van de Gemeente zijn gebaseerd op onderlinge liefde en respect. Dit is gebaseerd op de bijbelse waarden van naastenliefde, vergeving, aanvaarding van anderen, barmhartigheid en dienstbaarheid.
 • De Gemeente biedt waar nodig pastorale zorg aan haar leden. Daarnaast heeft de Gemeente een Steunfonds van waaruit diaconale zorg wordt geboden.
 • Waar gebleken is dat de oorspronkelijke vormen van evangelisatie (folderen, langs deuren gaan) minder effectief zijn geworden, wordt nu gebruik gemaakt van kleine, soms wat prikkelende annonces in de plaatselijke huis-aan-huisbladen, informatie via de website en dergelijke. De  website is in de afgelopen periode gemoderniseerd en uitgebreid en is ook op mobiele apparaten en tablets goed te lezen.
 • De inkomsten van de Gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen en collectes. De Gemeente besteedt geen geld aan fondsenwerving.
 • De leden van de Gemeente worden niet betaald voor taken die ze binnen of ten behoeve van de Gemeente uitvoeren.
 • Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente wordt besteed aan zendingsactiviteiten en ondersteuning van mensen die dringend ondersteund moeten worden in de wereld.. Dit varieert van ondersteuning van een  Bijbelschool in Brazilië tot het vertalen van delen van de bijbel in Afrikaanse talen en van ondersteuning van de Verslavingszorg in het centrum ‘De Hoop in Dordrecht tot ondersteuning van kindertehuizen in Brazilië en Malawi. Voor een volledig overzicht hiervan wordt verwezen naar de financiële verantwoording.
 • Zoals veel andere kerken heeft de Gemeente te maken met krimp en vergrijzing. Het gevolg hiervan is dat de Gemeente minder aantrekkelijk wordt voor jonge(re) mensen,wat een gevaar kan worden voor de continuïteit. Een ander gevolg is dat het aantal vrijwilligers dat de taken binnen de gemeente kan uitvoeren ook kleiner wordt,

Ontwikkeling voor de jaren 2023– 2024

Van belang is dat de huidige situatie zoals hierboven geschetst is, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd, met de volgende ontwikkelpunten:

 • De wekelijkse samenkomst zal meer toegankelijk gemaakt worden voor jongere mensen, zodat ook zij zich thuis voelen in de Gemeente.
 • Er zal gezocht worden naar mogelijkheden om ook jongere mensen te bereiken.
 • Daarnaast zal gezocht worden naar mogelijkheden om met name de jongere mensen door gerichte opleiding inzetbaar te maken binnen de leiding van de Gemeente.
 • Voor de bijzondere feestdagen, zoals het Kerstfeest, het Paasfeest en het Pinksterfeest, zullen belangstellenden actief uitgenodigd worden.
 • Naast de huidige samenkomsten en huiskringen biedt de moderne internet technologie mogelijkheden om veel mensen te bereiken met de boodschap van redding, vergeving van zonden en herstel door de dood en opstanding van Jezus, de Zoon van God. Daarom zal meer van dit medium gebruik gemaakt worden om de kennis over God en het werk van Jezus te verspreiden. 
 • Daarnaast zal de website ook ten doel hebben om mensen die een gemeente zoeken te informeren over het bestaan en het karakter van de Gemeente.
 • Waar mogelijk wordt samenwerking met andere kerken in Leidschendam-Voorburg geïntensiveerd door meer persoonlijke contacten op te bouwen met de leiding en leden van andere kerken binnen Leidschendam-Voorburg. 
 • Daarnaast wordt contact gehouden met de andere Volle-Evangeliegemeenten in het land, door het deelnemen aan periodieke bijeenkomsten voor de leiding van deze gemeenten en door het uitwisselen van sprekers.

Financiële verantwoording Gemeente 2021 en 2022

Baten    2022              2021

Bijdragen  13.003            15.459
Collectes      1.293               1.201
Overig           0                      3

Totaal 14.296            16.663

Lasten                                      2022               2021                                                
Zending e.d.16.120                9.360
Samenkomsten  6.634                3.089
Evangelisatie   1.136                1.359
Overige kosten  3.597                1.423

Totaal27.487              15.231
Saldo  -13.192                1.432

Hiernaast staan de financiële Jaarverslagen, zoals door de Belastingdienst worden vereist.