ANBI gegevens

De Volle-Evangelie Gemeente Leidschendam en omstreken (kortweg ‘Gemeente’) is een onafhankelijke christelijke geloofsgemeenschap, juridisch geregistreerd als kerkgenootschap.
De Gemeente beschikt over de ANBI status,
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan de Gemeente kunnen daarom, onder voorwaarden, worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast geldt dat geen schenk- of erfbelasting behoeft te worden betaald.

Algemene gegevens:

Naam:Volle-Evangeliegemeente Leidschendam en omgeving
RSIN: 8034.94.737
KvK nr.:27373645
Bankrekening:NL 68 INGB 0003 7906 23
Website:www.vegl.nl
E-mail:vegl@xs4all.nl

Beloningsbeleid

De Gemeente heeft niemand in dienst, Het uitvoeren van werkzaamheden ­­­­door de leden van de Gemeente ten behoeve van de Gemeente gebeurt geheel op vrijwillige basis en wordt niet betaald.

Opdracht

Deze opdracht is gedefinieerd in het kerkelijk-juridisch statuut van de Gemeente, vastgesteld in de Gemeentevergadering van 18 mei 2016.

Staande in de christelijke traditie:

 • Vormt de Gemeente een geloofsgemeenschap van mensen die gemeenschappelijk belijden dat er geen ander fundament is dan Jezus Christus, die verwijst naar zijn Vader, de oorsprong, doel en zin van het leven,
 • Ziet de Gemeente als haar opdracht de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en het meewerken aan de realisatie van Zijn Koninkrijk door de werking en de gaven van de Heilige Geest, zoals dit is geopenbaard in de bijbel, welke aanvaard wordt als het woord van God.
 • Wil de Gemeente dienstbaar zijn in deze wereld.

De Gemeente tracht, al dan niet in interkerkelijk verband, aan deze opdracht te voldoen door:

 • Het houden van godsdienstoefeningen
 • De bediening van de doop door onderdompeling aan gelovigen
 • Het geven van geloofsonderricht
 • Het houden van samenkomsten voor leden van de Gemeente en belangstellenden
 • Het verlenen van pastorale en diaconale zorg
 • Het ondersteunen van geloof, onder meer door voorbede en handoplegging
 • Het verrichten van verschillende vormen van evangelisatie
 • Verkoop zonder winstoogmerk van bijbelse lectuur en dergelijke
 • Dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en organisaties die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen
 • Het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen
 • Andere daartoe dienende activiteiten

Hoofdlijnen Actueel Beleidsplan 2015

Huidige situatie

 • De Gemeente houdt iedere zondag een samenkomst in het schoolgebouw aan de Haar 200 in Leidschendam. Daarnaast zijn er diverse Huiskringen die 3 maal per maand samenkomen en wordt een maandelijkse bidstond gehouden. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor zowel gelovigen als ongelovigen. Tijdens deze bijeenkomsten is gelegenheid voor lofprijzing, voor gebed en voorbede, voor persoonlijke getuigenissen en voor onderricht. Tevens is er tijdens deze bijeenkomsten gelegenheid voor uitingen van de Heilige Geest, zoals aangeduid in de bijbel in 1 Korintiërs 12.
 • Daarnaast organiseert de Gemeente cursussen voor mensen die op zoek zijn naar God, de Pijlercursussen 1 en 2 en kan de Fundamentcursus worden aangeboden.
 • Voor het dopen van gelovigen maakt de Gemeente gebruik van het plaatselijke zwembad.
 • De Gemeente streeft naar geestelijke en, daaraan ondergeschikt, natuurlijke ontplooiing van haar leden; zij worden aangemoedigd om een bijdrage te leveren, door het leiden van diensten of huiskringen of andere taken.
 • De verhoudingen tussen de leden van de Gemeente zijn gebaseerd op onderlinge liefde en respect. Dit is gebaseerd op de bijbelse waarden van naastenliefde, vergeving, aanvaarding van anderen, barmhartigheid en dienstbaarheid.
 • De Gemeente biedt waar nodig pastorale zorg aan haar leden. Daarnaast heeft de Gemeente een Steunfonds van waaruit diaconale zorg wordt geboden.
 • Waar gebleken is dat de oorspronkelijke vormen van evangelisatie (folderen, langs deuren gaan) minder effectief zijn geworden, wordt nu gebruik gemaakt van kleine, soms wat prikkelende annonces in de plaatselijke huis-aan-huisbladen, informatie via de website en dergelijke.
 • Het bestuur van de Gemeente neemt deel aan de PeP, het interkerkelijke samenwerkingsverband van Pastores en Predikanten in Leidschendam en Voorburg.
 • De inkomsten van de Gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen en collectes. De Gemeente besteedt geen geld aan fondsenwerving.
 • De leden van de Gemeente worden niet betaald voor taken die ze binnen of ten behoeve van de Gemeente uitvoeren.
 • Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente wordt besteed aan zendingsactiviteiten en ondersteuning van mensen die dringend ondersteund moeten worden in de wereld.. Dit varieert van ondersteuning van een  Bijbelschool in Brazilië tot het vertalen van delen van de bijbel in Afrikaanse talen en van ondersteuning van de Verslavingszorg in het centrum ‘De Hoop in Dordrecht tot ondersteuning van kindertehuizen in Brazilië en Malawi. Voor een volledig overzicht hiervan wordt verwezen naar de financiële verantwoording.
 • Zoals veel andere kerken heeft de Gemeente te maken met krimp en vergrijzing. Het gevolg hiervan is dat de Gemeente minder aantrekkelijk wordt voor jonge(re) mensen,wat een gevaar kan worden voor de continuïteit. Een ander gevolg is dat het aantal vrijwilligers dat de taken binnen de gemeente kan uitvoeren ook kleiner wordt,

Ontwikkeling voor de jaren 2016 – 2018

Van belang is dat de huidige situatie zoals hierboven geschetst is, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd, met de volgende ontwikkelpunten:

 • De wekelijkse samenkomst zal meer toegankelijk gemaakt worden voor jongere mensen, zodat ook zij zich thuis voelen in de Gemeente.
 • Er zal gezocht worden naar mogelijkheden om ook jongere mensen te bereiken.
 • Daarnaast zal gezocht worden naar mogelijkheden om met name de jongere mensen door gerichte opleiding inzetbaar te maken binnen de leiding van de Gemeente.
 • Naast de huidige samenkomsten en huiskringen biedt de moderne internet technologie mogelijkheden om veel mensen te bereiken met de boodschap van redding, vergeving van zonden en herstel door de dood en opstanding van Jezus, de Zoon van God. Daarom zal meer van dit medium gebruik gemaakt worden om de kennis over God en het werk van Jezus te verspreiden. Hiertoe wordt in de komende periode een nieuwe website opgezet, die ook op mobiele apparatuur goed te lezen zal zijn.
 • Daarnaast zal de website ook ten doel hebben om mensen die een gemeente zoeken te informeren over het bestaan en het karakter van de Gemeente.
 • De samenwerking met andere kerken in Leidschendam-Voorburg zal geïntensiveerd worden, door naast de bijeenkomsten in de PeP ook meer persoonlijke contacten op te bouwen met de leiding van andere kerken binnen Leidschendam-Voorburg.

Financiële verantwoording Gemeente 2017

Baten    2016              2017

Bijdragen  26.184            25.469
Collectes    2.833              2.272
Overig      524                  141

Totaal 29.541            27.882

Lasten                                      2016                 2017                                                
Zending e.d.11.736              16.550
Samenkomsten  5.545                5.998
Evangelisatie   4.094                2.200
Overige kosten  1.779                4.289

Totaal23.154              29.037
Saldo       6.387             – 1.155